Mevzuatlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu
3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
854 Sayılı Deniz İş Kanunu
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerineİlişkin Tüzük
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak TedbirlerHakkında Tüzük
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
İş Kolları Tüzüğü
Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Buİşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerHakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Asgari Ücret Yönetmeliği
Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma EsaslarıHakkında Yönetmelik
GENELGE 2012/2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi "ALO 170"
GENELGE 2009/10 - İşçi Şikâyetlerinin Çözümü
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden YapılmasınaDair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)
Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden YapılmasınaDair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/43)
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon TebliğindeDeğişiklik Yapılmasi Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda OnaylanmışKuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiKapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak veBacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği(No: 2007/11)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ