Ölçümler

Blog Title

Çevresel Ölçümler

Baca Gazı Emisyon Ölçümü Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır. Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:

1. Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak
2. Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak
3. Proses kontrolü:

Faydaları; - Üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri - O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx'ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi

- Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
- İslilik ölçümleri
- Yanma verimlerinin tespiti
- Gaz ve tozların kütlesel debi tayini
- Bacagazı sıcaklık ölçümleri
- Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi
- Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin-Furanlar vb
- Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi
- Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
- Gaz hızı profilinin belirlenmesi
- Gaz debisinin tespiti
- Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
- Filtre Performans testlerinin yapılması Ortam Havası Emisyon Ölçümleri
- Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbonmonoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (Pb) dur. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri gibi hava toksinlerine de gittikçe artan düzeyde önem verilmektedir. İlave olarak; insan maruziyeti düşünüldüğünde, iç ortam hava kirleticilerinin katkısını da dikkate almak gerekir. Bu amaçla kirletici konsantrasyonları seviyesi, çeşitli zaman aralıkları ve mekanlarda ölçülmeli ve yapılan bu ölçümlerin kalitesi bilinmelidir.
- Tesis Etki Alani Içerisindeki Inceleme Alanlarinda Uzun ve Kisa Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri
- Ortam Havasinda Toz (pm10) Ölçümleri
- Ortam Havasinda Çöken Toz Ölçümleri
- Hava Kalitesi Modelleme Çalismalari Çevresel Gürültü Ölçümleri
- Gürültü İzin Belgesi Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
- ÇED Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
- Tesis İçi Gürültü Ölçümleri Ve Haritalandırılması

İç Ortam Ölçümleri

Gürültü Ölçümü Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o işyerinde çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Gürültülü işyerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en etkili olanları, gürültünün kaynakta ve yayılma ortamında kontrolünü sağlayan mühendislik yöntemleridir. Bu yöntemlerin uygulanmasında teknik ekibe ihtiyaç duyulması ve göreceli olarak ek maliyetlere neden olması, işverenlerin bu uygulamalardan uzak durmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışanlar gürültünün zararlı etkileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmamızda, gürültü seviyesinin çalışanlar açısından zararlı olduğu tespit edilen bir iş yerinde, gürültünün kaynağından kontrolü ve gürültü yayılımının önlenmesi yöntemleri ile gürültü seviyesindeki azalma miktarı tespit edilebilir. Toz Ölçümü/ Hava Kalitesi/ İmisyon Ölçümü Çalışanların maruz kaldığı alveollere ulaşan tozların miktarını ölçmek üzere ISO (1991) standardına uygun, gravimetrik temelli, siklonlu kişisel örnekleyiciler kullanılmaktadır. Toz örnekleme işlemi, siklon ve filtre ile ilişkilendirilmiş olan bir hava pompası vasıtasıyla yapılmaktadır. Toz konsantrasyonunun ölçümü (mg/m3), pompanın belirli bir süre içinde çektiği hava miktarı (m3) ile filtre üzerinde tutulan kirleticilerin ağırlığının (mg) belirlenmesi ile hesaplanabilmektedir. Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümleri Konutlarda ve endüstri dışı diğer kapalı yapılarda iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit, nitrojen oksitler, formaldehit, sigara dumanı, radon,asbest, kurşun, uçucu organik moleküller, çeşitli mikroorganizma ve alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve kimyasalzararlı etkenlerin görülmesi ‘kapalı ortam hava kirliliği’ olarak tanımlanır. Kapalı ortam hava kirleticilerin kaynağı iç ve dış ortam olabilir. Türkiye’de nüfusun yaklaşık %64.9 nin kentlerde yaşaması ve kentlerde yaşayan insanların da zamanlarının %90 nını kapalı ortamlarda geçirmeleri kapalı ortam hava kirliliği sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Titreşim/ Vibrasyon Ölçümü İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla, titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bina ve fabrikalardaki, makine ve teçhizatların titreşim ölçümü yapılarak, yerleşim planları belirlenmelidir. Böylece gereksiz duruşların sebep olabileceği arıza durumları önceden tespit edilerek olası zararların önüne geçilebilmektedir. " İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" gereğince; işletmeciler, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini belirleyerek şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimi yönetmeliklerde belirlenen standartlara indirmekle yükümlüdürler. Odak İş Sağlığı ve Güvenliği, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği", "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği", "Titreşim Yönetmeliği" kapsamında, kişisel maruziyet ve titreşim ölçümlerinin gerçekleştirilmesinde koordinasyon hizmeti sunmaktadır. Aydınlatma Ölçümü İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır. Firmamız işyerlerinde aydınlık ölçümü yapmakta olup, ayrıntılı değerlendirme ve önerilerin bulunduğu raporları işyerlerine sunmaktadır. Termal Konfor Ölçümleri (Isı–Nem) İş yerlerinde uygun çalışma koşulları için yeterli sıcaklık ve nemin oranının sağlanması gerekmektedir.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde de yer aldığı gibi ; "kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması esastır." Bu amaçla işyerlerinde yaptığımız ısı ve nem ölçümleri, firmalara çalışma koşullarını revize etmek amacıyla yardımcı olmaktadır. Hava Akım Hızı İş yerlerinde düzenli olarak genel ve lokal hava akım hızlarının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler özellikle işyeri havalandırmasında meydana gelebilecek teknik problemlerin tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. İşyeri Gürültü Haritaları İş yerlerinde makine ve tezgahlarda yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.