_

KVKK Politikamız

Kriter OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren bir ortak sağlık ve güvenlik birimidir. Firmamız, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak aşağıdaki KVKK Politikasını (Politika) hazırlamıştır.


1. Amaç

Bu Politika, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak firmamızın benimsediği ilkeleri ve uygulamalarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu Politika, firmamız tarafından işlenen tüm kişisel verileri kapsamaktadır. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, firmamızın ticari faaliyetlerini yürütmek, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, müşteri memnuniyetini artırmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve insan kaynakları süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından aşağıdaki yöntemlerle toplanabilmektedir:

 • Müşteri kayıtları
 • İş başvuruları
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin kayıtlar
 • İletişim formları
 • Müşteri hizmetleri görüşmeleri
 • Sosyal medya platformları

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, firmamızın faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, sadece gerekli olduğu hallerde ve ilgili kişi ile açık rızanız alınarak aktarılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından Kanun’un 12. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere uygun olarak korunmaktadır. Bu tedbirler, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek amacıyla alınmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin ne kadar süreyle saklanması gerektiği, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amacın ortadan kalkmasına, kişisel verinin işlenmesini gerektiren mevzuat hükümlerinin değişmesine veya kişisel veri sahibinin talebine bağlı olarak belirlenmektedir

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için firmamıza aşağıdaki yöntemlerle başvurabilirsiniz:
 • Yazılı olarak: İstanbul Esenler Tekstilkent adresine
 • Elektronik ortamda: [email protected] adresine

8. Değişiklikler

Bu Politika, firmamızın internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Firmamız, ihtiyaç duyulması halinde bu Politikayı güncelleme hakkını saklı tutar.